Regulamin restauracji

Regulamin restauracji

REGULAMIN RESTAURACJI

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług gastronomicznych w Bistro Bibuła S.C. Marta Kądzielawska, Karolina Siek NIP 113 293 0854 ul. Gen. Bora Komorowskiego 56C lokal U14 03-982 Warszawa

2. Każdy z gości restauracji jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go. Przebywanie na terenie restauracji jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

3. Teren restauracji jest w pełni terenem prywatnym, nie jest miejscem ogólnodostępnym ani miejscem publicznym. Na teren restauracji składa się: sala konsumpcyjna( dół restauracji, antresola), część ogródka przy lokalu oraz ogródek „na łące”. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie całej restauracji.

4. Na terenie restauracji mogą przebywać tylko określone osoby, w określonym celu, mające określone przywileje względem obsługi jaką proponuje lokal.

5. Spożywanie posiłków na terenie restauracji wiąże się z przestrzeganiem regulaminu i jego zapisów.

6. W restauracji może przebywać tylko gość, który zamówił posiłek lub inną usługę gastronomiczną.

7. Obsługa restauracji udziela wszelkich informacji o alergenach zawartych w posiłkach, jednakże mając na uwadze komfort oraz bezpieczeństwo Gości prosimy o informowanie obsługi o alergenach i nietolerancjach pokarmowych.

8. Obsługa, kierownictwo i personel mają prawo odmówić obsługi dowolnej osoby w przypadku gdyby stwierdzono, że może to wpływać na bezpieczeństwo pozostałych gości lub na ich komfort. Odmówienie usługi z wyżej wymienionego powodu skutkuje natychmiastowym wyproszeniem osoby, której odmówiono usługi poza teren restauracji.
9. Osoby nietrzeźwe mogą pozostać nieobsłużone. Pracownicy restauracji mogą wyprosić osobę nietrzeźwą z terenu restauracji ze względów bezpieczeństwa.
10. Osobom poniżej 18 roku życia, a także osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

11. Na terenie restauracji można spożywać posiłki i napoje zakupione wyłącznie w restauracji, chyba że menadżer/właściciel stwierdził inaczej.

12. Reklamacje dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej zakończeniu.

13.Reklamacje w dowozach rozpatruje się po tylko po zwrocie otrzymanego produktu.

14. Za dzieci przebywające na terenie restauracji odpowiadają rodzice bądź opiekunowie którzy w danym momencie opiekują się nimi.

15. Do restauracji dozwolone jest wprowadzanie zwierząt.

16. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie restauracji nie odpowiadamy.

17. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Gości na terenie restauracji zamontowany jest monitoring.

18. Wstęp do restauracji oznacza zgodę Gościa na fotografowanie, filmowanie oraz bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez restaurację do celów marketingowych. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze.

19. Każdy gość restauracji, który łamie prawo lub niniejszy regulamin, niszczy jej mienie będzie ponosił konsekwencje, w zależności od wyceny szkody lub roboczogodziny odpowiadającej czasowi potrzebnemu do jej naprawienia.

20. Do rachunku powyżej kwoty 120 zł doliczany jest 10% serwis kelnerski.

21. Restauracja Bibułą zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

22. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.bistrobibula.pl oraz jest dostępny w restauracji Bibuła przy ulicy Bora-Komorowskiego 56C lokal U14.

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2017r.